no comments

Vi phạm thời gian quyết toán của hơn 12 ngàn dự án

Bộ Tài chính vừa có báo cáo công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2016. Theo đó, đến nay, cơ quan này mới nhận được báo cáo tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành của 34/39 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 20/88 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Trong khi đó, theo quy định, bộ ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải gửi báo cáo này cho Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 30/1.

Do vậy, để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán và xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án, không để xảy ra tình trạng vi phạm về thời gian quyết toán.

Bên cạnh 63.215 dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán thì số dự án chưa nộp báo cáo quyết toán lên tới 12.459 dự án với số vốn đã thanh toán hơn 86.321 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua còn có khoảng 9.700 dự án đã hoàn thành nộp báo cáo quyết toán nhưng chưa được phê duyệt với giá trị đề nghị quyết toán là 297.934 tỷ đồng.

Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán hơn 3.100 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,76% tổng giá trị đề nghị quyết toán, tập trung chủ yếu ở phần vốn ngân sách Nhà nước địa phương quản lý (gần 2.500 tỷ đồng).

Bộ Tài chính đánh giá, tình trạng hoàn thành song chậm nộp báo cáo quyết toán diễn ra ở tất cả các bộ ngành, địa phương và nhấn mạnh quy định tại điểm 5 Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ năm 2014 trở đi, không giao dự án mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên. Và không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.

Reply